Syfte

Att vara ett stöd för alla medarbetare avseende kvalitets- och miljöarbetet och för att verka för en bättre miljö, ett hållbarare samhälle samt nöjda kunder och samarbetspartner. Företagets ska uppfylla kraven i ISO 9001 och SS ISO 14001.

Ansvar

Det övergripande ansvaret för företagets kvalitets- och miljöarbete har företagets VD. Som har också ansvar för att miljö och kvalitetspolicy är kända och följs av alla i företaget. Samt för att uppföljning, revision och rapportering avseende företagets miljö och kvalitetsarbete sker löpande.

Miljö- och kvalitetspolicy

NOLAB Scandinavia är distributör av smörjoljeprodukter och rengöringsmedel. Företaget arbetar aktivt med att tillgodose kundernas och övriga intressenters krav, behov och önskemål samt har fokus på att arbetet bedrivs kvalitets- och miljöinriktat. Centralt för företagets verksamhet är att kontinuerligt arbeta med att utveckla och förbättra företagets processer. Alla berörda inom NOLAB ska aktivt bidra till att verksamheten bedrivs utifrån att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska bedrivas i enlighet företagets affärsidé och policy.

Detta innebär att NOLAB är ansvarig för att:

  • Gällande lagar och bestämmelser är kända och ska följas
  • Relationer med relationer med kunder, samarbetspartner och leverantörer är ändamålsenliga
  • Det finns mål för kvalitets- och miljöarbetet som löpande följs upp och redovisas 
  • Löpande genomför nödvändiga förbättringsåtgärder verksamheten
  • Relevant kompetens används

Kvalitet och miljöarbetet ska vara långsiktigt hållbart och bygga på följande tre principer:

  • Hög personlig service – att våra tjänster/produkter är till nytta för kunderna
  • Engagemang – intresserade av vårt arbete med fokus på kunder och kundnytta
  • Gedigen kompetens om produkter, tjänster, kvalitet och miljö – ska upprätthållas genom löpande upplärning och utbildning”